Spotrebiteľský Ombudsman

Reprezentuje silu spotrebiteľského hnutia a moc ktorú majú slovenskí spotrebitelia v rukách vo vzťahu k štátu i obchodníkom.

Príbeh

Spotrebiteľský Ombudsman vznikol v Košiciach 15. marca 2020 po niekoľko ročnom úsilí Spotrebiteľského Centra a ďalších zakladateľov o zriadenie osobitého orgánu pre riešenie sťažností spotrebiteľov a uplatňovanie spotrebiteľských práv.

Sledujte náš príbeh na Facebooku alebo Instagrame.


Tím a organizačná štruktúra

Najvyšším orgán Spotrebiteľského Ombudsmana je Členská rada, ktorá volí a odvoláva Výkonného riaditeľa; navrhuje kandidátov na čestné členstvo; menuje a odvoláva Spotrebiteľského ombudsmana; volí a odvoláva Revízora, schvaľuje plán činnosti, správu o činnosti, rozpočet a správu o hospodárení, prijíma alebo odmieta prijatie nových riadnych členov.

Riadiacim a štatutárnym orgánom Spotrebiteľského Ombudsmana je Výkonný riaditeľ, ktorého na päťročné funkčné obdobie volí Členská rada nadpolovičnou väčšinou všetkých riadnych členov. Výkonný riaditeľ riadi činnosť a chod organizácie.

Spotrebiteľský ombudsman je reprezentatívnym orgánom, ktorý reprezentuje organizáciu navonok vo vzťahu k spotrebiteľskej, podnikateľskej i odbornej verejnosti ako aj orgánom verejnej moci. Jeho funkčné obdobie sú tri roky. Ombudsmanom sa môže stať čestný člen, ktorý má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonný a jeho vzdelanie, schopnosti, skúsenosti a morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu bude riadne vykonávať, nie je členom politickej strany ani politického hnutia, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, súhlasí s menovaním za Spotrebiteľského ombudsmana.

Revízor vykonáva kontrolu hospodárenia, návrh rozpočtu, navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, zvolania mimoriadneho rokovania Členskej rady, navrhnutie obmedzenia práva Výkonného riaditeľa alebo menovaných osôb konať v mene Spotrebiteľského Ombudsmana.

Staň sa členom tímu alebo k nám poď na stáž


Centrála

Spotrebiteľský Ombudsman zriaďuje kontaktné kancelárie na celom území Slovenskej republiky.

Centrálu a zároveň sídlo má Košiciach.

Kancelária ombudsmana aj vo vašom meste

Každý spotrebiteľ má právo sťažovať sa! Spotrebiteľský Ombudsman zastáva názor, že akékoľvek uplatnenie práva musí byť rýchle a občanom dostupné.

Chcete aby Spotrebiteľský Ombudsman zriadil vo vašom meste alebo obci kontaktnú kanceláriu?

Dajte nám o sebe vedieť

Fakturačné údaje

Právna forma: občianske združenie
IČO:
DIČ:
IBAN:

Listové zásielky

Poštové - listové zásielky vrátane podnetov, návrhov a sťažností nám zasielajte iba na adresu:

Spotrebiteľský Ombudsman
Škultétyho 3,
040 01 Košice